31 Aralık 2014 Çarşamba

100. YIL BİRLİK PARKI, BİRLİK PLÂTFORMU; Plan davamızda Mahkemece verilen YD kararına belediye tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir, bilgilerinize sunarım... Avukat Emre Baturay ALTINOK

T. C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO       : 2013/626
KARAR NO   : 2014/1416
DAVACILAR: 1- BİRSEL ÜSTEL    2- İSMAİL AKPINAR           3- MEHMET BİLGİÇ
VEKİLİ           : AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcu Sokak 54/8 - Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA
DAVALI         : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
VEKİLİ           : AV. CANDAN IŞIK (Aynı Yerde)
DAVANIN ÖZETİ: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının; daha önce Mahkemelerce yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan raporlarda; yapılan plan değişikliğinin kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunun ortaya konulduğu, alana ve kişiye özel uygulama yapıldığı, donatı dengesini bozduğu, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılmadığı, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemin söz konusu olmadığı, esasa ilişkin olarak ise, dava konusu işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olarak tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA: Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belirlenerek taraflara duyurulan 04/11/2014 tarihinde sadece davacılar vekili Av. Hilal Berber'in geldiği görülerek duruşmaya başlandı, usulüne uygun olarak söz verilip dinlenildikten sonra duruşmaya son verilip, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;
Dava, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakursunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı
taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre
düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır, şeklinde tanımlanmış iken; uygulama imar planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmıştır.
3194 Sayılı Yasa'nın 8. maddesinde; planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına
ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan maddenin (b) bendinde; imar planlarının, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geleceği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de maddede açıklanan usullere tabi olacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 3194 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe konulan Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmeliğin 3/6. maddesinde, plan değişikliği kavramı, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin müteakip maddelerinde; imar planları ve yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağı düzenlenmiş, yönetmeliğin 27.maddesinde ise, imar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılmayacağı, zorunlu hallerde böyle bir değişiklilik yapılabilmesi için de.... İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği, hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar'da bulunan
7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlara yönelik olarak "ticari rekreasyon alanına"
dönüştürülmesi ile ilgili olarak imar planı değişiklikleri yapıldığı, anılan imar planı
değişikliklerine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararını onaylanarak yürürlüğe girmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümünün teknik incelemeyi gerektirmesi nedeniyle uyuşmazlık konusu
imar plan tadilatlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş olup, naip üye tarafından re’sen seçilen bilirkişiler şehir plancısı Doç. Dr. Bilge Armatlı Köroğlu,Yrd. Doç. Dr. Demet Erol ve Öğretim Görevlisi Namık Gazioğlu'nun katılımıyla 27/12/2013 tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporun 21/02/2014 gününde Mahkememize sunulduğu görülmektedir.
Bilirkişi raporunda özetle; uyuşmazlık konusu Karakusunlar Kd. 7490 ve 7492 nolu
parsellere ilişkin ilk imar planlarının İmar ve İskan Bakanlığınca 28/01/1982 tarihinde onaylandığı ve "Yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik alt yapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilmez" şeklinde plan notu düzenlendiği,anılan 1982 onaylı imar planına dayalı olarak 74950 nolu parselasyon planı hazırlandığı ve 7490 nolu taşınmazdan 109.339,80 m2 yüzölçümünden 16.084 m2 düzenleme ortaklık payı (D.O.P) ve 34.710 m2'si bedelsiz terk olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan 58.545 m2'de imar hakkı kullanılmak üzere değişik ada/parsellerde tahsis edildiği, diğer 7492 nolu taşınmazın 130.946,80 m2 yüzölçümünden ayrı parselasyon planı (74950) ile 20.856,80 m2 düzenleme ortaklık payı (D.O.P) ve 40.381 m2'si bedelsiz terk olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan 69.709 m2'si de yine imar hakkı kullanılmak üzere değişik ada/parsellerde tahsis edildiği, dolayısıyla Karakusunlar Kd. 7490 ve 7492 nolu parsellerde hazırlanan 1982 onaylı imar planı ile düzenlenen plan notu ve 74950 nolu parselasyon planı uyarınca düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak ayrılan toplam (16.084.00 + 20.856,80)= 36.940,80 m2 alan ile bedelsiz terk olarak ayrılan toplam (34.710 + 58.545)= 93.255,00 m2 alanın toplamını oluşturan 130.195,80 m2'lik alanda planlama sahasında yaşaması öngörülen nüfusa
hizmet etmek üzere imar mevzuatında öngörülen standartlar dikkate alınarak ayrılmış sosyal donatı alanları karşılığı olduğu, ancak 1982 onaylı imar planı sırasında yürürlükteki imar mevzuatına göre sosyal donatılara ayrılan toplam 130.195,80 m2 alanın tamamının düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak kamuya kazandırılamadığı için düzenlenen plan notu ile bir kısmının ilgili mülkiyet sahiplerinin bedelsiz terki ile gerçekleştirilmesinin öngörülüğü, dava dosyasmdaki bilgi ve belgelere göre 1982 yılındaki yasal mevzuata göre düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak alınamayan 7490 nolu parselden 26.472 m2 ile diğer 7492 nolu parselden 30.797 m2 olmak üzere toplam 57.269 m2 alanın terk edilmediğinin anlaşıldığı, diğer taraftan 1982 onaylı planda yoğun-çok katlı konutlarla birlikte alanın orta bölümüne karşılık gelecek ve boydan boya uzanacak şekilde yeşil alan kuşağı ayrılmış ve bölgede yaşayacak nüfusun açık ve yeşil alan ihtiyacı karşılandığı, planda ayrılmış olan konut parsellerinde yapılaşma gerçekleştirildiği gibi ayrılan park vb. donatıların kullanımına ilişkin düzenlemelerde yapıldığı, uyuşmazlık konusu park alanı da bölgede yaşayacak nüfusun açık ve yeşil alan ihtiyacını karşılamak amaçlı ayrılmakla birlikte plan notuna göre kamuya kazandırılmadığı gibi imar mevzuatındaki diğer uygulama araçları ile de mülkiyet sorunu çözülmeden bölgedeki yapılaşmaların tamamlanması ve iskan edilmesi ile birlikte zaman, emek ve
kamu kaynağı harcanarak gerçekleştirildiği ve peyzaj düzenlemeleri ile de bölge sakinleri tarafından yoğun şekilde kullanılan bölgeye değer katan niteliğe dönüştüğü,dava konusu alandaki yapılaşmaların tamamlanması ve 1982 onaylı plandaki bedelsiz terke ilişkin plan notuna göre işlem yapılmadan özel mülkiyetin devam ettiği bir alanda Birlik parkının gerçekleştirilmesi üzerine kamulaştırmasız el atma davaları açılmış ve belirtilen yüksek kamulaştırma bedelleri ortaya çıktığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi de yüksek kamulaştırma bedelinin ödenemeyeceğini gerekçe göstererek anılan park alanında mülkiyeti bulunan hak sahiplerine imar hakkı tanınması öngörülerek 17.06.2011 tarih 1791 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile "ticari rekreasyon" alanına ayrılan kısımda E:0.15-2 katlı yapılaşma haklarının belirlendiği ve 27444, 27446, 16150 adalar ve çevresinde gerekli düzenlemeler yapılması öngörüldüğü, maliklerin askı süresinde yaptıkları itiraz üzerine 29.11.2011 tarih 3438 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile yaklaşık 16.000 m2 yüzölçümlü "park" alanının "konut + ticaret" kullanımına dönüştürüldüğü, dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plani Değişikliği ile 14/12/2012 giin 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği ile de 7490 ve 7492 nolu taşınmazlardaki kamulaştırılmış hissenin %40 oranında yasal terkinden sonra geriye kalan 28.535 m2 alanda E:0.15-H:2 kat yapılaşma hakları ile "Ticari Rekreasyon Alanı" kullanımı belirlendiği ve 17.06.2011/1791 sayılı karara benzer kararla yapılaşmaya açıldığı, 3194 sayılı Imar Kanunu uyarınca yürürlüğe konan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde "Plan Değişikliği: (Değişik:RG-17/3/2001-24345) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir." şeklinde tanımlandığı, anılan düzenleme ile plan değişikliklerinde planların bütünlüğünü, devamlılığını, ana kararlarını ve donatı dengesinin korunmasi ile her istendiginde değiştirilmemesi için gerekli şartlara yer verildiği, uyuşmazlık konusu alanda yaşayacak nüfus esas alınarak imar mevzuatında belirlenen standartları sağlamak üzere ayrılmış park alanının kaldırılması
ve başka bir fonksiyona dönüştürülebilmesi için plan değişikliği tanımının içeriğinde belirtildiği üzere öncelikle kamu yararının gerektirdiği bir zorunluluğun bulunması, plan ana kararlarını ve sosyal-teknik donatı dengesini bozmayacak nitelikte olması, şehircilik ilkeleri ile bilimsel-nesnel gerekçelere dayanması gerektiği, dava konusu plan değişikliği ile oluşmuş "Park" alanının "Ticari Rekreasyon" alanına dönüştürülürken bireysel mülkiyet hakları öne çıkarılarak plan bütünlüğü ve devamlılığı gözetilmediği gibi yakın çevrede yaşayanlarca yoğun olarak kullanılan "park" alanı azaltılarak kamu yararının da zedelendiği, ayrıca 1982 onaylı planlamaya konu 7490 ve 7492 nolu taşınmazlardaki bir kısım mülkiyet sahibinin elde ettikleri imar hakları karşılığında bedelsiz terklerini yaptığı, ayrı plan notuna göre bedelsiz terk yapmayan mülkiyet sahipleri de imar haklarını kullanmış ve daha sonra da bir kısmının hisselerini sattıkları dikkate alındığında bedelsiz terk yapanlarla eşitsizlik ortaya çıktığı, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde imar planı ile bölgede yaşayacak nüfus dikkate alınarak umumi hizmet alanı olarak kamu kullanımı için ayrılmış, zaman, emek ile kamu kaynağı harcanarak gerçekleştirilmiş ve peyzaj düzenlemesi yapılarak yakın çevrede yaşayanlarca yoğun şekilde kullanılan "Park alanı (Birlik parki)"nın yaklaşık 30 yıldan
sonra küçültülmesi veya kaldırılarak farklı bir fonksiyona dönüştürülmesi yüksek kamulaştırma bedeli veya mülkiyet sorunu yaklaşımına dayandırılması plan bütünlüğünü ve devamlılığını olumsuz etkileyeceği gibi benzer şekilde bu tür plan değişikliklerinin yapılmasının onü de açılacağı, diğer taraftan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27 inci maddesinde; "- İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadikça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir........" dendiği, sözkonusu bu hükme göre plan kararları ile belirlenmiş bir sosyal-teknik altyapı alanının kaldırılması için öncelikle bir zorunluluğun bulunması ile kamu yararına dayandırılmasının yanında bölgede eşdeğer alanın da ayrılması gerektiği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14/12/2012 gün 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile "Ticari
Rekreasyon Alanı"na dönüştürülmesi gerekçesinin yüksek kamulaştırma bedelinden kurtulmak amacı taşısa da, imar mevzuatı açısından bu hususun zorunluluk olmadığı, Yönetmeliğin 27 inci maddesinde sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine ilişkin plan değişikliklerinde ilgili yatırımcı kuruluşun görüşünün alınması ile bölge içinde sosyal altyapı alanına eşdeğer bir alanın ayrılarak aynı nitelikte hizmet vermesinin gerekli olduğu, ilgili yatırımcı kuruluşun "Park" alanlarında davalı Büyükşehir Belediyesi olduğu dikkate alındığında eşdeğer alanın bölge içinde karşılanmasının gerekli olduğu, Birlik parkının hizmet verdiği yoğun-çok katlı meskun alanına dönüşen yakın çevrede imar planlarıyla öngörülen yapılaşmalar büyük ölçüde tamamlandığı gibi kaldırılan "Park" alanım büyüklüğünde bölgede eşdeğer boş alan da bulunmadığı halde ilgili meclis kararları ile plan değişikliği paftalarında azaltılan yeşil alana karşılık eşdeğer alan ayrılmadığı, dolayısıyla onaylı imar planı ve parselasyon planıyla ayrılan ve ilgili plan notuna rağmen bedelsiz terk yaptırılmadan yapılaşmaların tamamlanmasındaki sorumlulukların bölgede yaşayan ve alandan faydalananlara çıkartılmasında, ayrıca kamu kaynağı ile emek ve zaman harcanarak oluşturulan "Park" alanının dava konusu plan değişikliğiyle sosyal donatı alanından çıkartılmasında mülkiyet sorununun zorunluluk olarak
gösterilemeyeceği gibi aynı meclis kararında aynı büyüklükte ve bölgeye hizmet edecek eşdeğer alanın ayrılmamış olması nedeniyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına, bölge şartlarına ve kamu yararına aykırılık taşıdığı,ayrıca Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinde; "- İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlannin değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:
1- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır....." hükmünün bulunduğu, dava konusu Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14/12/2012 gün 2207 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile de kamulaştırılması gereken toplam 47.559 m2 şahıs mülkiyetinden %40'ının yasal terkinden sonra geriye kalacak 28.535 m2 alanda yapılaşma hakları Emsal=0.15-H:2 kat olarak belirlendiği ve "Ticari Rekreasyon Alanları" olarak tanımlandığı, her ne kadar "Ticari Rekreasyon Alanı" kullanımlı alanlarda "Konut" alanlarındaki gibi kalıcı nüfus oluşmayacağı düşünülmekle birlikte ticaret hacminin getirdiği insan ve araç yoğunluğunun mevcut ve gelecekteki ulaşım sistemine olan etkilerinin yanında müşteri potansiyelinin kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve trafo gibi teknik altyapıya yük getireceği ve bölgede otopark sorunlarının yaşanmasına neden olacağı, dolayısıyla plan değişikliği ile öngörülen E=0.15-Hmax= 2 kat yapılaşma hakları ile "Ticari Rekreasyon Alanı" kullanımına dönüştürülmesi kentsel açık alan özelliği ortadan kaldırıldığı, donatı dengesini olumsuz etkileneceği gibi bölgedeki teknik altyapıda da sorunlar yaşanacağından imar mevzuatına aykırılık taşıdığı,3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alınarak hazırlanan imar planlarında, bireyin ve toplumun aktif ve pasif rekreasyonel ihtiyaçları olan eğlenme, dinlenme, görme, spor etkinlikleri gibi sağlıklı çevre ve sağlıklı yaşam için açık yeşil alanların düzenlenmesi gerektiği, açık yeşil alanlar, insan ile doğa
arasındaki ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir işlevi olduğundan, şehircilik ve planlama eyleminde nüfusun; yoğunlaşmasına paralel olarak yeşil donatı kullanımlarının nitelik ve nicelikleri artırılarak kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yerine bu alanların azaltılması kamu yararlı olmadığı, ayrıca park ve açık yeşil alanlar çevredeki konutlarda yaşayanların buluşma ve sosyalleşme alanları olduğu gibi farklı yaş gruplarından insanlarda farklı amaçlarla park ve yeşil alanları kullanabilmekte olduğu, doğrudan toplumun yararlanmasına açık olan, kentsel estetik oluşturan ve genellikle açık ve boş olan yeşil alan ve parklar; yararlanmak için bir bedel ödemek gerekmediği için de kamu yararının yüksek olduğu kentsel ortak alanlar olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10 ve 18 inci maddelerinde sosyal ve teknik donatı alanlarının kamuya kazandırılması yönünde düzenlemeler bulunduğu, yukarıda belirtilen aykırılık ve olumsuzlukların yanında imar planlarının uygulanmasında en önemli aracın parselasyon planı düzenlemesi olmasına
rağmen parselasyon planı hazırlandığı halde plan notlarına uygun işlem yapılmadığından donatı alanlarının bir kısmı kamuya kazandırılmadığı, ayrıca İmar Kanunu'nun 10 uncu maddesine göre imar programı ile anılan sorun giderilmemiş ve donatıların kamuya kazandırılmasında en son başvurulması gereken kamulaştırma seçeneğinde de aradan geçen zamana bağlı olarak kamulaştırma bedellerinin arttığı, uyuşmazlık konusunun çözümünde maliklere imar hakkı tanınması bu aşamada zorunlu gibi görülse de yapılaşmış ve nüfusu yoğun bir bölgede donatı alanlarının azaltılması veya kaldırılması yerine imar hakkının takas vb. araçlarla yapılmasının uygun olduğu, dava konusu imar planı değişiklikleri ile ise bölgeye değer katan niteliğe dönüşmüş yeşil alanın yapılaşmaya açılarak çözümün amaçlanması şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararına ve bölge şartlarına uygun olmadığı, sonuç olarak; Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7940 ve 7942 nolu parsellerde Birlik Mahallesi Parkı olarak bilinen park alanında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı" içinde kalan alanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14/12/2012 gün 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri,
planlama esasları, bölge ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş
bildirilmiştir.
Anılan bilirkişi raporuna davalı idare tarafından itiraz edilmiş ise de, bilirkişi raporu, usul ve
esas bakımından hükme esas alınabilecek nitelikte görülüp davalı idare tarafından yapılan itiraz yerinde görülmemiştir.
Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararında ve bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 2.383,15 TL
yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.500,00 TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan keşif ve bilirkişi inceleme giderinin istemi halinde davacıya iadesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 05/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan                                    Üye                                         Üye
NAZMİYE KILIÇ                  DERYA B. MELİKOĞLU       SUAT ZARARSIZ                   
32651                                     101143                                   119363

YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı: 24,30 TL
Karar Harcı: 24,30 TL
Y.D. Harcı: 40,00 TL
Vekalet Harcı: 3,75 TL
Keşif Harcı: 170,80 TL
Keş. ve BK İn G: 1.980,00 TL
Posta Gideri: 140,00 TL
TOPLAM: 2.383,15 TL

23 Aralık 2014 Salı

100. YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU' NUN AMAÇ VE HEDEFLERİ

100.YIL BİRLİK PARKI
BİRLİK PLATFORMU
AMAÇ İLKE VE HEDEFLER


Ankara İli, Çankaya İlçesi, 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi merkezli olarak kurulu ve “İşçi Blokları Mahallesi Muhtarlığı, Çukurambar Mahallesi Muhtarlığı, Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı, Kızılırmak Mahallesi Muhtarlığı ve Cathryn HOARD ile Çankaya Kent Konseyi; Çiğdem Semt Meclisi’nden oluşan BİRLİK PLÂTFORMU”;

Özelde Birlik Parkımız' da, genelde ise yurdumuzda ve dünyada, coğrafyalar,  araziler, tarlalar, bahçeler ve imar planları, denizler, nehirler ve göller ile teneffüs ettiğimiz hava ve atmosfer ile ilgili, doğal ortamlara; yaratılış kanunlarına aykırı olarak, özel ve tüzel kişilerce, veya devlet eliyle, insanların beden ve ruh sağlığına ve doğal ortamlarına aykırı ve insanlığın aleyhine olan tutum ve davranış ve kararlar ile bu tutum ve davranışlara zemin  oluşturabilmek amacıyla,  yasa ve yönetmeliklerin çıkartılmasını ve sonuçta emrivakilerle insanlık aleyhine yapılmak istenen uygulamaları hukuk yollarını kullanarak ve protesto ederek önlemek amaçlıdır…

Doğal olarak içtiğimiz ve kullandığımız su ve her türlü gıda maddeleri ile insanın yaşadığı her ortam bizim çalışma alanımızdır.
Ayrıca işi olduğu için çalışan ve işi olmadığı için veya emekli olduğu için çalışamayan veyahut diğer muhtaç, yoksul, engelli olan insanlarımızın sesi olabilmek de sosyal sorumluluk projelerimizdendir.


Bunlar, Birlik Parkı Platformu'nun varlık nedeni, kuruluş amaçları ve hedefleridir.
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, iletişim ve bilgilendirme ile insanlarımızın bu konulardaki görüşlerini, çalışmalarını, tespitlerini ve açıklamalarını topluma duyurmak, ayrıca insanların, sadece insan oldukları için bir araya gelmeleri gerektiğine inanarak bu birlik ve beraberliği temin ve tesis etmek, ortak ve ferdi sorunlarımızı mümkün olduğu kadar çözebilmek ve sonuçta hep beraber huzurlu ve mutlu olarak yaşamak Birlik Parkı Platformu' nun  ulaşmak  istediği son hedefidir.
***

Sevgili 100. Yıl Birlik Parkı Dostları,
Doğa aşığı güzel insanlarımız,

Huzurlu ve sağlıklı bir ömür dileklerimle 2015 yılının hepimiz için sağlık, üstün başarı, huzur, güvenlik, esenlik ve mutluluklar getirmesini dilerim. 
Saygılarımla,


BİRLİK PLÂTFORMU  Mimar Ahmet Nedim KAYA
WEB: 100.yilbirlikparki     e-posta  :100.yilbirlikparki@gmail.com

22 Aralık 2014 Pazartesi

PARKLARDA TUZAKLAR VE BÜYÜK TEHLİKE!...

ANNELER & BABALAR
AMAN DİKKAT!..

Çocuklarımız, “oyun parklarında oynarken” dikkatli olsunlar
Çünkü!.

Baş Kötü ve kötü kalpli çetesi  
Parklardaki Oyuncak, Oyun ve Spor aletlerine
JİLET YAPIŞTIRIYORLAR
Lütfen Kontrol edin. Dikkat edin.
Yavruların elleri yaralanmasın.
Hastalık, virüs ve mikrop kapmasınlar.
(bu bir "kamu spotu"dur)

27 Kasım 2014 Perşembe

100. Yıl'da Ulaşım Dayanışması paneli

                   100. YIL

    ULAŞIM DAYANIŞMASI PANELİ

Ankara il'i, Çankaya ilçesi "100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi"nde bugün (02 Kasım 2014 - Pazar) Ulaşım Dayanışması paneli yapıldı. Ankara Ulaşım Dayanışması ile 100. Yıl İnisiyatifi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe mahalle sakinlerinin yanı sıra başka mahallelerden de katılanlar oldu.
100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı
Ayşegül Emekçi 
(İleri - Ankara) 100. Yıl Mahallesi'nde 100. Yıl İşçi Blokları Kooperatifi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe ulaşım planlaması uzmanı, mimar ve şehir plancısı Erhan Öncü, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Emre Sevim ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Cemalettin Gürler konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı Ayşegül Emekçi yaptı. Emekçi'nin konuşmasının ardından Ankara Ulaşım Dayanışması'nın çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı ve ardından panele geçildi.
SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR, ÖTELENİYOR
Panelde ilk olarak ulaşım plancısı Erhan Öncü söz aldı. Yaklaşık 40 yıldır ulaşım planlaması alanında çalışan Öncü, ulaşım planlamasına ilişkin evrensel ilkeleri, yurtdışındaki planlama örneklerini aktardı. Konuşmasında Türkiye'deki planlama pratiğini de inceleyen Öncü, ulaşım sorununun çözümünde toplu taşım odaklı ve düzenleyici pratiklere öncelik verilmesi gerektiğini; ancak Türkiye'de şimdiye kadar bunun tam tersi pratiklere tanık olduğumuzu aktardı. Türkiye'de uygulanan ulaşım politikalarının "otomobil sanayisini destekleyici" politikalar olduğunu belirten Öncü, yeni yollar açma, mevcut yolları genişletme ve katlı kavşaklar inşa etme pratiğinin "obeziteye çözüm bulmak için kemerde bir delik açmaya benzediğini" söyledi. Geliştirilen çözümlerin sorunu çözmek yerine ötelemeye yaradığını, uzun vadede iyice içinden çıkılmaz sorunlara yol açıldığını belirten Öncü, Ankara'da geçtiğimiz 20 yılın ulaşım politikasını bu çerçevede değerlendirdi. Uluslararası normlara uygun bir ulaşım politikasının son derece gerekli olduğunu vurgulayan Öncü, Ankaralıların artık hak ettikleri çağdaş ulaşım olanaklarına kavuşmak için tek ses olmaları gerektiğini belirtti.
ULAŞIMIN YASAL ÇERÇEVESİ SORUNLU
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Emre Sevim ise Ankara'da mevcut uygulamaların yasal dayanağı niteliğinde üst ölçekli bir ana ulaşım planı olmadığına belirtti. Sevim, Gazi Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri tarafından şahsi müellif olarak hazırlanmakta olan 2038 Ankara Ulaşım Ana Planı varken bir yandan ulaşıma ilişkin kent genelini etkileyecek projelerin hızla inşa edilmesini eleştirdi.
Ankara Bulvarı (AOÇ Yolu), 1071 Malazgirt Bulvarı (ODTÜ Yolu) ve OSTİM Bulvarı'nın son iki sene içerisinde yapıldığını, her biri çevre yolu niteliğinde olan bu bulvarların yanı sıra Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) genişletme çalışmasının yapıldığını, iki yeni metro hattı açılarak bu hatların güzergahındaki otobüs hatlarının kaldırıldığını hatırlatan Sevim, tüm bu uygulamaların hazırlanmakta olan 2038 Ulaşım Ana Planı'nı daha onaylanmadan delik deşik hale getirdiğine vurgu yaptı. Hazırlanmakta olan plana ilişkin de bilgi veren Sevim, plan kapsamında "dolmuş master planı" gibi bazı çalışmaların yürütüldüğünü, bu tarz çalışmaların planın bilimselliğine gölge düşüreceğinin altını çizdi.
"ULAŞIM, EN TEMEL İNSAN HAKKIDIR"
Panel kapsamında son olarak Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av.Cemalettin Gürler konuştu. Ulaşım hakkının en temel insan hakları arasında yer aldığını belirten Gürler, bunun yalnızca ucuz ya da ücretsiz otobüse binme anlamına gelmediğini, aynı zamanda insanın özgürlüğünün gereği olduğunu dile getirdi. 
Geçtiğimiz günlerde Isparta'da meydana gelen ve mevsimlik işçi olan 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına değinen Gürler, ulaşım hakkının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Nitelikli ve çağdaş bir ulaşımın kazanılması için Ankaralıların bu mücadelesinde, Ankara Barosu'nun her türlü desteği vereceğini söyleyen Gürler, Ankara Ulaşım Dayanışması'nın somut hedefleri ve hukuki mücadele anlamında yapabilecekleri hakkında da bilgi verdi.
ANKARA ULAŞIM DAYANIŞMASI NEDİR?
Ankara'da yaşayan herkesin ortak sorunlarından biri olan ve gün geçtikçe içinden çıkılmaz hale gelen ulaşım sorununa bir çözüm bulabilmek için birkaç hafta önce kurulan Ankara Ulaşım Dayanışması, etkinliklerine çeşitli mahallelerde düzenlediği toplantılarla devam ediyor.
30 Eylül'de Çayyolu Semt Meclisi'nin düzenlediği ulaşım paneline, Ankara'nın çeşitli mahallelerindeki yerel forumların ve inisiyatiflerin katılmasıyla gündeme gelen Ankara Ulaşım Dayanışması, aradan geçen sürede kuruluş çalışmalarına hızla başladı. Başta Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olmak üzere çeşitli meslek odalarının Ankara şubelerinin, Ankara Barosu'na bağlı avukatların, çeşitli mahalle dernekleri, forumları ve inisiyatiflerinin, mahalle muhtarlarının katılımcısı olduğu Ankara Ulaşım Dayanışması, ulaşım sorunundan yakınan bütün Ankaralılara ulaşmayı hedefliyor. Her hafta perşembe günleri toplanan Ankara Ulaşım Dayanışma' sının sosyal medya hesaplarından her türlü bilgi alınabilir.
Twitter: @ankaraulasim
E-posta: ankaraulasimdayanismasi@gmail.com
100.Yıl Birlik Parkı Platformu

10 Ekim 2014 Cuma

GÖZÜNÜZ AYDIN; YARGI KARAR VERDİ. "BİRLİK PARKI" KURTULDU!...

T.C.
ANKARA
9. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO2013/674
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI LAR ) : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
VEKİLİ : AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcu Sok. No:54/8 -GOP/ANKARA
2- TMMOB MİMARLAR ODASI (ANKARA ŞUBESİ)
VEKİLİ : AV. GÖKÇE POLAT; Konur Sok. No:4/3 - Kızılay/ANKARA
3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI; (ANKARA ŞUBESİ)
VEKİLİ AV. KORAY CENGİZ; Cinnah Cad. Farabi Sok. No:38/4 - Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI) : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ : Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; dava konusu karara konu parsellerin tamamı için 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nolu parselasyon planının yapıldığı, bu plan notlarında " yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilemez" hükmü yer almasına rağmen kamuya terkler gerçekleşmeden iskana izin verildiği, daha sonra mal sahiplerince kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, davalı idarenin mülkiyet sorunlarını çözmek için mal sahiplerinin talepleri doğrultusunda dava konusu plan değişikliğini yaptığı, yapılan değişikliğin herhangi bir bilimsel, nesnel ve teknik bir gerekçeye dayanmadığı, meclis kararının plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozduğu, eşdeğer alan ayrılmadığı, planın bütünlüğünün bozulduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak, davada süre aşımının bulunduğu, davacıların plana itiraz etmeksizin doğrudan dava açma yoluna gitmesinin mevzuata aykırı olduğu ve şubelerin oda adına dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı; esasa yönelik olarak ise, dava konusu taşınmazın bulunduğu alanda 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nolu parselasyon planının yapıldığı, bu plan notlarında " yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilemez" hükmünün yer aldığı, ancak bu hükme rağmen terkler yapılmadan buralarda iskan yapıldığı, bu konuda Ankara 8.İdare Mahkemesinin 13.03.1996 tarih ve E:1995/305 K:1996/107 sayılı kararının bulunduğu, yine dava konusu taşınmazların bulunduğu alanlar için aleyhlerine kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, bu nedenle anılan bölgede yeni düzenleme yapıldığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmedikten sonra davacıların yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun Tanımlar başlıklı 5. maddesinde, Nazım İmar Planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olarak; Uygulama İmar Planı ise, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmış; anılan Kanunun"Planlama Kademeleri" başlıklı 6.maddesinde, "Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir." hükmüne; "Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması" başlıklı 8. maddesinde, "(...) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.(...) Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.(...)" hükmüne yer verilmiştir.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin "İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar" başlıklı 27. maddesinde; “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 4- Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır.” hükmü yer almaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde, “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 1-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” hükmü bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellerinin bulunduğu alanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapıldığı; bu değişiklikler ile, anılan parsellerin 40 yasal terkten sonra geriye kalan 60'lık kısmında şahıslar adına "Ticari Rekreasyon Alanı" oluşturulduğu ve bu alanın yapılaşma koşullarının E:0,15, H:2 kat olarak belirlendiği, bu durumun planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğundan bahisle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, dava konusu plan değişikliklerinin daha önceki belediyeler tarafından gerçekleştirilen hatalı uygulamaları telafi etmek amacı ile yapıldığı, davalı idarece burasının kamulaştırılabileceği, ancak söz konusu bölgedeki taşınmazların değerli olması ve kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeni ile plan değişikliği yapılmak sureti ile burasının ticari rekreasyon alanına çevrildiği, sorunun bu şekilde çözülmesinde mevzuat adına bir engel bulunmamakla birlikte uyuşmazlığın kamu yararı ve şehircilik ilkeleri açısından değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda yapılandeğişiklikleri ile nüfus yoğunluğunun arttırılması üzerine buna paralel olarak sosyal ve teknik altyapı alanlarında da artış olması gerekirken tam aksine değişiklikten önceki alanların dahi korunmadığı, başka bir ifadeyle imar planı değişikliği ile bölge içerisinde sosyal ve teknik altyapı alanları için eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı anlaşılmakla, dava konusu plan değişikliklerinin planlama ve şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, davaya konu 1 /5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemlerin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk âleminde varlığını sürdürmesi., Tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı açık olup; imar planı değişikliğine ilişkin bulunan dava konusu işlemlerin niteliği de dikkate alındığında, dava sonunda verilecek iptal kararı üzerine önceki halin geri getirilmesi açısından telafisi güç zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 05/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN:   SÜLEYMAN AYHAN     37777
ÜYE:          TARIK ARMAĞAN       101737
ÜYE: GÜLSİNEM KONUKÇU         138959

Avukat Emre Baturay ALTINOK 
Uğur Mumcu'nun Sokağı No: 54/8 GOP- Çankaya/ANKARA 
Tel: +90.312.428 05 01

Faks: +90.312.437 05 01  
GSM:+90.532.731 48 43 

27 Eylül 2014 Cumartesi

100. Yıl’a karanlık çöktü

100. Yıl’a karanlık çöktü
Sokak lâmbaları bir buçuk aydır yanmayan Balgat 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi sakinleri; Mahalle Muhtarı Ayşegül Ekmekçi önderliğine sokağa döküldü. Mahalleli, yetkililere tepki göstermek için mum yaktı.
100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi sakinleri, bazı sokaklarda aydınlatma lambalarının bir buçuk aydın yanmadığını belirterek, sokağa inip durumu protesto etti. Mum yakan mahalleli, ıslık ve alkışlarla tepkilerini dile getirdi.
Mahalle muhtarı Ayşegül Emekçi, karanlık sebebiyle hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, tedirgin olduklarını söyledi. ‘EnerjiSA’ya başvuruda bulunduklarını ancak problemin çözülmediğini kaydeden muhtar Emekçi, “1538. 1540. ve 524. sokakların lambaları yanmıyor. Karanlık sokaklar yüzünden hırsızlık olayları çok arttı. Esnafı, halkı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok” dedi. Mahalle sakinlerinden Füsun Gençöz ise, “100. Yılın güvenli bir yer olduğunu herkes biliyordu. Gece bile sokaklarımızda rahatça gezerdik. Bu karanlık o güvenlik algısını da kırdı. En güvenli yer diye tabir ettiğim mahallem karalandı” diye konuştu.
Engelli aracıyla protestoya katılan mahalle sakini, sokak lâmbalarının yanmamasının kendisini zor durumda bıraktığını söyledi.
(HÜRRİYET & ANKARA; İnci Serpil KUTSAR, 21 Eylül 2014)

25 Ağustos 2014 Pazartesi

100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı Ayşegül EMEKÇİ'nin katılımları ile gerçekleşen, 22 Haziran 2014 Tarihli Mahalle Meclisi Toplantısı Notları;

22 Haziran Mahalle Meclisi Toplantısı Notları
Mahalle halkı ve muhtarımız Ayşegül Emekci’nin katıldığı forumda  mahallemizin belli başlı sorunları, bu sorunlara karşı nasıl mücadele edileceği ve bir mahalle meclisi örgütlenmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Bu toplantı ile mahalle meclisinin kuruluş sürecine ilk adım atılmış oldu.
Ayşegül Hanım, açılış konuşmasında tespit ettiği ve kendisine iletilen, mahallemizin belli başlı sorunlarını dile getirdi:
Sokak hayvanları meselesi: Ayşegül Hanım, sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması ve vahşi olanların mahalleden uzaklaştırılması ile ilgilenecek bir tim kurma düşüncesi olduğunu belirtti. Bu konu ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtti.
Asfalt ve kaldırım problemleri: Mahallemizdeki trafiğin yoğunluğundan, kaldırımların yetersizliğinden, özellikle yaşlı ve engelli insanlarımızın bu konuda yaşadığı zorluklardan söz ederek engelli insanlarımız için bir engelli yolu yapma girişimlerinde bulunacağını belirtti.
Hırsızlık olayları: Ayşegül Hanım artan hırsızlık olayları ile ilgili emniyetle görüştüğünü, emniyetin bu konuda bir dosya hazırlandığını ve temmuz ortalarına kadar bir değerlendirme dosyasının muhtarlığa iletileceğini belirtti.
Geri dönüşüm meselesi: Hem mahallemizin temiz tutulmasının hem de çöplerin geri dönüşüme aktarılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Geri dönüşüm konusunda belediyeden mahallemizin pilot bölge olması yönünde bir talepte bulunulabileceği belirtildi.
Yüksek ev kiraları: Mahallemizde özellikle öğrencilerin yaşadığı en büyük sorunlarda biri olan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili muhtarımızın emlakçılarla bir istişâre toplantısı yapmayı planladığını öğrendik.
Birlik Parkı meselesi: Birlik parkına yönelik uzun bir süredir devam eden yıkım projesinden ve buna karşı verilen mücadeleden söz edildi. Konuyla ilgili 26 haziranda tekrar mahkemeye gidileceği belirtildi.
Benzinlik meselesi: Konuyla ilgili daha önce vermiş olduğumuz mücadeleden söz edildi. İnisiyatifin daha önceki süreci de takip etmesi nedeniyle, Belediyenin eski ısı merkezi binasının olduğu bölgede benzin istasyonu yapımına yeniden onay vermesi üzerine, buna engel olmak için açılacak dava sürecini de inisiyatifin takip etmesinin iyi olacağını belirtti.
Ağaçların ilaçlanması, Aski ödeme bürosunun düzayak bir yere taşınması ve mezarlık alanının yeniden düzenlenmesi meseleleri ile de ilgilendiğini belirtti.
Daha sonra forum mahalle meclisinin gerekliliği, meclisten beklentiler, meclisin nasıl örgütlenmesi gerektiği konusunda görüşler ve önerilerle devam etti:
Kentsel dönüşüm meselesi: Mahallemizin kentsel dönüşüm riskiyle karşı karşıya bırakıldığı, âfet bölgesi ilan edilme çabalarının olduğu, kısacası mahallemizin ranta açılmaya çalışıldığı belirtildi. Buna karşı mücadele etmek gerektiği ve müteahitlerin mahallemize sızma çabalarına karşı örgütlü bir duruş sergilememiz gerektiği vurgulandı.
Tüm bu sorunlarla başa çıkmanın yolunun mahalle olarak örgütlü olmaktan geçtiği vurgulandı. Bu konuda atılacak önemli bir adım olarak mahalle meclisi üzerine bir tartışma yapıldı.
Sık sık toplantılar yapılması önerildi.

Mahallemizde ada-parsel bazında temsiliyetler kurulması önerildi. Bunun müteahitlere karşı mücadelede yarar sağlayacağı belirtildi.
Mahalle örgütlenmesinin, barınma hakkı üzerine bir dernekleşme süreciyle oluşturulması önerildi. Mahalle meclisi, dernek ve muhtarlığın tek bir amaç için organize olmasının öneminden söz edildi.
Mahalle meclisinin olay bazlı çalışması, başlangıçta gönüllülerle çalışması zamanla daha genişlemesi önerildi.
Çalışma gruplarının kurulabileceğinden söz edildi.
Mahallemizin merkezi noktalarında (pazaryeri, Ünal fırını civarı, vs.) ilan panolarının oluşturulması ve iletişimin bu şekilde sağlanması önerildi.
Muhtarın meclisin doğal üyesi olacağı dilerlerse azalarının da meclisin üyeleri olabileceği savunuldu.
Foruma katılan mahallelinin meclis oluşturma ve olası bir kentsel dönüşüm öncesi hazırlıklı olma fikrine sıcak baktığı anlaşılmış oldu. Fikirlerin olgunlaşması ve zenginleşmesi için meclis kuruluş sürecinin eylül ayı itibariyle hızlandırılması ve işlerin geniş çapta örgütlenmesi ile ilgili büyük bir toplantının yapılması kararlaştırıldı.  O zamana kadar halkın sorunlara bakışı, öncelikleri ve çözüm yolları konusundaki eğilimleri konusunda fikir edinmek için bir anket çalışması yapılabileceği önerisi ile forum  sonlandı.
(24 Haziran 2014 – 01.39, 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi)

4 Haziran 2014 Çarşamba

T.C. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. KURUL; İtirazın reddine ilişkin karar ve nihai duruşmaya davet...

T.C.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1. KURUL
Y.D. İtiraz No: 2014/2799
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVALI): ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
VEKİLİ: AV. CANAN IŞIK- Aynı Yerde
KARŞITARAFLAR (DAVACI): 1- BİRSEL ÜSTEL, 2- İSMAİL AKPINAR, 3- MEHMET BİLGİÇ
VEKİLİ: AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcunun Sokak 54/8 - Gaziosmanpaşa/ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakursunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14.12.2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 14.12.2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının; daha önce Mahkemelerce yaptırılan bilirkişi incelmesi neticesinde hazırlanan raporlarda yapılan plan değişikliğinin kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunun ortaya konulduğu, alana ve kişiye özel uygulama yapıldığı, donatı dengesini bozduğu, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönünde Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/03/2014 gün ve E:2013/626 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.
TÜRKMİLLETİ ADINA
Karar veren ANKARA Bölge İdare Mahkemesi 1. Kuruluncadava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca REDDİNE, 05/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan: ESAT TOKLU,  33839
Üye: ÖMER KÖROĞLU, 32664
Üye: NURTEN ÇOLAKOĞLU, 33590
***
ÖNEMLİ DUYURU VE DURUŞMAYA DAVET: 
17. İdare Mahkemesinde (muhtemel) "son karar duruşması" 26 Haziran 2014 - Perşembe günü, Saat. 11.00'de yapılacaktır. İsteyen Mahalle Sakinleri ve Birlik Parkı Sevdalıları duruşmaya katılabilirler.  

27 Mayıs 2014 Salı

100. YIL BİRLİK PARKI; YENİ KARARLAR (Ankara 4. İdare Mahkemesi, 17. İdare Mahkemesi ve 9. İdare Mahkemesi Kararları) 26 Mayıs 2014

T.C. ANKARA   4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/626
DAVACILAR: 1- MEHMET BİLGİÇ, 2- İSMAİL AKPINAR, 3- BİRSEL ÜSTEL
VEKİLİ: AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcu Sokak 54/8 Gaziosmanpaşa-Çankaya / ANKARA
Mahkememizin yukarıda belirtilen esas nosunda açılan davada, 19.06.2013 tarihli ara kararı ile niyabetimde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiğinden bilirkişi incelemesinin yapılabilmesi için 2.000,00 TL bilirkişi ücreti avansının Mahkememiz veznesine (10) gün içerisinde yatırılması gerektiği hususu tebliğ olunur. 25/06/2013 - HÂKİM: İsmail ÖZTÜRK, 101769 - Ey/25.06.2013 - Bu döküman elektronik imzalı değildir !
*
T.C.,  ANKARA    17. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/536
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER (DAVACI) : 
1- BİRSEL ÜSTEL, 2- İSMAİL AKPINAR, 3- MEHMET BİLGİÇ
[VEKİLİ] : Av. Emre Baturay ALTINOK;
Uğur Mumcunun Sokak 54/8 Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI): ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA
V [EKİLİ] : Av. Candan IŞIK - Aynı yerde
İSTEMİN ÖZETİ: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile onaylanan, "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA: Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü: Yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine, 18/06/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
BAŞKAN       : Durmuş TAŞER      37999
ÜYE                : Oğuz SALMAN      97685
ÜYE                : Resul KAYMAZ    102680 - öz.19.06.2013
*
Sayın Birsel ÜSTEL, İsmail AKPINAR, Mehmet BİLGİÇ
Vekili Av. Emre Baturay ALTINOK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na karşı açtığınız davada niyabetim altında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, 18.06.2013 gününde karar verilmiş bulunduğundan, bilirkişi incelemesi yaptırılabilmesi için 2.000,00 TL avansın ve 170,80 TL keşif harcının Mahkememiz veznesine (7) gün içinde yatırılması gerektiği hususu tebliğ olunur.
NAİP ÜYE     : OĞUZ SALMAN, 97685
öz.19.06.2013 - Bu döküman elektronik imzalı değildir !
*
T.C.,  ANKARA    9. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/674
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI LAR ) : 
1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI: V [EKİLİ] : AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcu Sok. No:54/8 -GOP/ANKARA
2- TMMOB MİMARLAR ODASI (ANKARA ŞUBESİ): V [EKİLİ] : AV. GÖKÇE POLAT
Konur Sok. No:4/3 - Kızılay/ANKARA
3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI (ANKARA ŞUBESİ): V [EKİLİ] : AV. KORAY CENGİZ
Cinnah Cad. Farabi Sok. No:38/4 - Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI): ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ: 
Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; dava konusu karara konu parsellerin tamamı için 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nolu parselasyon planının yapıldığı, bu plan notlarında " yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilemez" hükmü yer almasına rağmen kamuya terkler gerçekleşmeden iskana izin verildiği, daha sonra mal sahiplerince kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, davalı idarenin mülkiyet sorunlarını çözmek için mal sahiplerinin talepleri doğrultusunda dava konusu plan değişikliğini yaptığı, yapılan değişikliğin herhangi bir bilimsel, nesnel ve teknik bir gerekçeye dayanmadığı, meclis kararının plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozduğu, eşdeğer alan ayrılmadığı, planın bütünlüğünün bozulduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: 
Usule ilişkin olarak, davada süre aşımının bulunduğu, davacıların plana itiraz etmeksizin doğrudan dava açma yoluna gitmesinin mevzuata aykırı olduğu ve şubelerin oda adına dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı; esasa yönelik olarak ise, dava konusu taşınmazın bulunduğu alanda 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nolu parselasyon planının yapıldığı, bu plan notlarında " yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilemez" hükmünün yer aldığı, ancak bu hükme rağmen terkler yapılmadan buralarda iskan yapıldığı, bu konuda Ankara 8.İdare Mahkemesinin 13.03.1996 tarih ve E:1995/305 K:1996/107 sayılı kararının bulunduğu, yine dava konusu taşınmazların bulunduğu alanlar için aleyhlerine kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, bu nedenle anılan bölgede yeni düzenleme yapıldığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmedikten sonra davacıların yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun Tanımlar başlıklı 5. maddesinde, Nazım İmar Planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olarak; Uygulama İmar Planı ise, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmış; anılan Kanunun"Planlama Kademeleri" başlıklı 6.maddesinde, "Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir." hükmüne; "Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması" başlıklı 8. maddesinde, "(...) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.(...) Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.(...)" hükmüne yer verilmiştir.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin "İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar" başlıklı 27. maddesinde; “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 4- Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır.” hükmü yer almaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde, “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 1-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” hükmü bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellerinin bulunduğu alanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapıldığı; bu değişiklikler ile, anılan parsellerin 40 yasal terkten sonra geriye kalan 60'lık kısmında şahıslar adına "Ticari Rekreasyon Alanı" oluşturulduğu ve bu alanın yapılaşma koşullarının E:0,15, H:2 kat olarak belirlendiği, bu durumun planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğundan bahisle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, dava konusu plan değişikliklerinin daha önceki belediyeler tarafından gerçekleştirilen hatalı uygulamaları telafi etmek amacı ile yapıldığı, davalı idarece burasının kamulaştırılabileceği, ancak söz konusu bölgedeki taşınmazların değerli olması ve kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeni ile plan değişikliği yapılmak sureti ile burasının ticari rekreasyon alanına çevrildiği, sorunun bu şekilde çözülmesinde mevzuat adına bir engel bulunmamakla birlikte uyuşmazlığın kamu yararı ve şehircilik ilkeleri açısından değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda yapılandeğişiklikleri ile nüfus yoğunluğunun arttırılması üzerine buna paralel olarak sosyal ve teknik altyapı alanlarında da artış olması gerekirken tam aksine değişiklikten önceki alanların dahi korunmadığı, başka bir ifadeyle imar planı değişikliği ile bölge içerisinde sosyal ve teknik altyapı alanları için eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı anlaşılmakla, dava konusu plan değişikliklerinin planlama ve şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, davaya konu 1 /5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemlerin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk aleminde varlığını sürdürmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı açık olup; imar planı değişikliğine ilişkin bulunan dava konusu işlemlerin niteliği de dikkate alındığında, dava sonunda verilecek iptal kararı üzerine önceki halin geri getirilmesi açısından telafisi güç zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere , 05/06/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
BAŞKAN       : Süleyman AYHAN              37777
ÜYE                : Tarık ARMAĞAN              101737
ÜYE                : Gülsinem KONUKÇU        138959 - Bu döküman elektronik imzalıdır !
*
Av. Emre Baturay ALTINOK
Uğur Mumcu'nun Sokağı No: 54/8 GOP- Çankaya/ANKARA
Tel: +90.312.428 05 01
Faks: +90.312.437 05 01
GSM:+90.532.731 48 43 
<ihsanteker@yahoo.com>, <av.baturay@gmail.com>