12 Ekim 2015 Pazartesi

MUTLAK BAŞARI & MUTLU SON: "100. Yıl Birlik Parkımızın yok edilmesini, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Ankara şubeleri' nin tam destek ve katkılarıyla 4 yıllık mücadele içinde ve sonunda önleyerek hedefe ulaşmamızın, başarı, mutluluk ve huzurunu hep birlikte görmenin, yaşamanın kıvancıyla sevgi ve saygılar. 100.Yıl Birlik Parkı Platformu"

BİRLİK PARKI SEVDAMIZ
‘‘ BİRLİKTEYİZ ’’

100. Yıl Birlik Parkı mücadelemizde,
Yürekler birlik olunca adaletsizliklerin yok edilebileceğine inanan 

Sevgili Güzel İnsanlarımız,
100. Yıl İşçi Blokları,  Çukurambar, Çiğdem ve Kızılırmak Mahalle Muhtarları,
Bölge sakinleri ve Ankara sevdalıları,
İnsanı, Toprağı, Yeşili seven ve koruyan,

Onurlu yaşamayı seçen can dostlarım,

100. Yıl Birlik Parkımızı, Ankara B.Belediyesi meclisi kararlarıyla iki defa ayrı tarihlerde imara ve betonlaşmaya açma teşebbüsleri, sizlerle birlikte yasal haklarımızı bilerek ve özgüvenle hareket etmemiz ile önlenmiş ve güzelim Birlik Parkı’ mız, sözleri Ahmet Nedim Kaya’ ya ait ve bestesi Cathryn Hoard tarafından düzenlenen ’’ Birlik Parkı Şiiri ve Şarkımız’’ da ifade ettiğimiz gibi Dünya durdukça bizlerin ve gelecek nesillerin yaşamlarına yaz kış katkıda bulunacak ve daima var olacaktır.

Ankara B.Belediyesinin,  100. Yıl Birlik Parkımızın, sonuçlanan yargı kararlarına göre imara 
açılamayacağını itiraz yolları kalmadığı için mecburen kabul etmesi sonucunda, Birlik Parkımız' da yapmak istedikleri imara açma ve betonlaşmayı, bölgemizde gerçekleştirmek için, (kendi deyim ve yazılarıyla) "... mevcut parkın korunması, Yargı Kararlarının dikkate alınması, yaklaşık 115 milyonluk Belediye kaybını kısmen telafi amacıyla civarda yapılaşmamış parklara yönelmenin uygun olacağı görüşüne varıldığı... ! "  tezi ile ilgili   B.Belediye Meclisi 11.02.2015 tarih ve 296 nolu Kararının tam metni aşağıdadır.
Ankara B.Belediyesi Meclisi " biz bu binaları bu bölgede dikeceğiz, madem ki Birlik Parkını imara açmamız ve yok etmemiz engellendi, bizimde bu yapıları bu bölgedeki başka parklarda yapmamız şart, çünkü bu uygulamayı ...yaklaşık 115 milyonluk Belediye kaybını kısmen telafi amacıyla... ! yapacağız demek istiyor.

Bölge ve Ankaralı insanlarımızla, 100. Yıl Birlik Parkı’mızın yok edilmesini önlediğimiz bu 4 yıllık mücadelemiz sonucunda hedefimize ulaşmamızın başarısını mutluluğu ve huzurunu hep birlikte görmenin ve yaşamanın kıvancıyla sevgiler ve saygılar.
11.EKİM.2015

Ahmet Nedim Kaya
Mimar
100.Yıl Birlik Parkı Platformu KoordinatörüEK: 
Ankara B.Belediye Meclisinin  (Birlik Parkı ile ilgili) 11.02.2015 tarih ve 296 no'lu Kararı:

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:296                                                                                                               11.02.2015                                                                                          K A R A R

Çankaya İlçesi Kd. Karakusunlar Birlik Parkı 7490 ve 7492 parsellere ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2015 tarih ve 1023 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın (EİDB) 02.12.2014 gün ve 15229-30018 sayılı yazısında; " Karakusunlar Mahallesi Kd.7490-7490 nolu parsellerde 74950 nolu parselasyon planına göre park olarak terk işlemi gerçekleşmeden İdaremiz aleyhine kamulaştırmazsız el atma davaları açıldığı, bu davalardan bazıları sonuçlandığı bazılarının devam ettiği davalardan dolayı Belediyemizin büyük maddi kayba uğradığı, Toplam 109.807.929 TL ödeme bedeli mahkeme kararı ile hükme bağlandığı, Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarının Yargıtay’ca onaylandığı diğer maliklerce de dava kazanılması halinde ödenecek bedelin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı, Kamulaştırmaya konu bedel bütçe imkanlarının çok üstünde bir rakama ulaştığı, İdaremizin Ödediği el atma bedeli ve Kamu Yararı dikkate alınarak kamulaştırma külfetinin minimuma indirmek için söz konusu kd. parsellerin yaklaşık 16.000 m2'sinin konut alanı ayrılması görüşü ile plan tadilatı yapılması talep edildiği,
-Kamuya bedelsiz terki öngörülen alanların, bölgenin İlçe Belediyesi yetkisindeki inşaat uygulamaları aşamasında plan notuna göre terki yaptırılmayarak park alanında kalan  Karakusunlar 7490 ve 7492 nolu parsellerinin maliklerince kadastro parsellerine/özel mülkiyete imar hakkı talep edilmesi ve aynı zamanda açılan kamulaştırmasız el atma davaları nedeniyle başlayan planlama sürecinde; Belediye Meclisimizin 2011/3438 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli planda anılan kadastro parsellerinin yaklaşık % 60'ının terkine karşılık yaklaşık % 40'ında imar hakkı verilmesi suretiyle 3 parçadan 2'sinin kullanımının park alanı olarak korunarak  1 tanesinin kullanımının "Konut+Ticaret alanı" olarak belirlendiği, Belediye Meclisimizin 14.12.2012 gün ve 2201,2205,2207 sayılı kararları ile onaylanan KDGPA Sınırı, 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinde ise 7490,7492 nolu parsellerdeki şahıslar adına 28535 m2 yüzölçümünde "Ticari Rekreasyon Alanları" oluşturulduğu ve mevcut Birlik Parkının park kullanımının devam ettirildiği, yukarıda bahsedilen bütün işlemlerin mahkeme kararları ile iptal edilmiş olduğu, 2014 yılı sonu itibariyle toplam yaklaşık 75091 m2 yüzölçümünde olan söz konusu parsellerin 60993 m2'sinin (%81) Ankara Büyükşehir Belediyesine, 14098 m2'sinin (%19) şahıslara ait olduğu hususları tespit edilmiş olup, EİDB'nın 02.12.2014 tarihli yazısı ile Kd.7490 ve 7492 nolu parsellerde yapılmış  Birlik parkı kuzeyinde yaklaşık 16.000 m2 konut alanı ayrılması yönünde nazım ve uygulama imar plan değişikliği tekliflerinin değerlendirilmesinde mevcut parkın korunması, Yargı Kararlarının dikkate alınması, yaklaşık 115 milyonluk Belediye kaybını kısmen telafi amacıyla civarda yapılaşmamış parklara yönelmenin uygun olacağı görüşüne varıldığı bu doğrultuda aynı bölgede yer alan;


1)     27450 – 27451 nolu adalar arası park alanının yaklaşık 3770 m² sinin; kısmi ticaretin de yer alabileceği, 59 konutlu, 11800 m² emsale tabi inşaat alanlı yapı yüksekliği serbest, doğusunda 5 m.lik yaya yolu, kuzeydeki caddeden 10 m. diğer yönlerden 5’er m. yapı yaklaşma mesafeli,

2)         15260 sayılı ada güneyindeki yaklaşık 4420 m² parkın; kısmi ticaretin de yer alabileceği, 69 konutlu, 13800 m² emsale tabi inşaat alanlı, yapı yüksekliği serbest, güneyden 10 m. doğu ve batıdan 7 m., Lise cephesinden 5 m. yapı yaklaşma mesafeli,

3)         27448 – 16160 no.lu adalar arası park alanının yaklaşık 4570 m² sinin ; kısmi ticaretin de yer alabileceği, yüksekliği serbest, 72 konutlu, 14400 m²  emsale tabi inşaat alanlı, güneyden 15 m., diğer cephelerden 10’ar m.yapı yaklaşma mesafeli imar durumları verilmesi,
Anılan kadastro parsellerde oluşmuş el atma davalı parkın gereksiz planlı yollarının iptalen parka katılıp tüm yeşil alanların bölge parkı ilan edilmesi, plan notlarının oluşturulması suretiyle Meri Kanunların Büyükşehir Belediyelerine verdiği yetkiye istinaden söz konusu nazım ve uygulama imar planı tekliflerinin gerekli düzeltmelerle “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis 2.Başkan V.                                                 Katip                                                Katip
Nail ÇİMEN                                                    Cafer  Tayyar ALTUĞ                       Ahmet ÖZTÜRK

29 Temmuz 2015 Çarşamba

Ayşegül EMEKÇİ; “Dağıtmak İsterken Birleştirdiler!..”

YÜZÜNCÜ (100.) YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MUHTARI AYŞEGÜL EMEKÇİ İLE YILIN RÖPORTAJI
Ayşegül EMEKÇİ; 
“Dağıtmak İsterken Birleştirdiler!..”
30 Mart 2014’te kadınlar en çok muhtarlık için karşımızdaydı, Ayşegül Emekçi gibi. Onunla başarıyla yürüttüğü muhtarlık görevi ve Yüzüncü Yıl’a dair konuştuk.
Dilek YEĞİN: Neden aday olmak istediniz, kampanyanızı neye göre şekillendirdiniz?
Ayşegül EMEKÇİ: Aday olma sürecim gazeteci kökenli olmamla alakalı sorun ve çözüm tespitine dayalı olarak gelişti. İnsan odaklı çalıştım; fazlaca afiş olmadan , insanları taciz etmeden ve etik kurallar çerçevesinde. Projelerimi anlattım, özellikle mahalle web sitesi ve gönüllü hayvan timi projelerim, ODTÜ yolu ve kentsel dönüşüm tehlikesine karşı fikirlerim ilgi gördü.

Dilek YEĞİN
             Gazeteci
Yazar, Muhabir
Dilek YEĞİN: Seçim sonrası projeleriniz ve dönütleri neler?
Ayşegül EMEKÇİ: Gönüllü hayvan timini kurdum, 50 kişilik bir ekibimiz var. Pazar günleri kermes yapıyoruz, hayvanların tüm işlemlerini kermes kazancımızdan sağlıyoruz. WEB sayfam son aşamada… Etüt merkezi ve kütüphane planımız var, belediyeden alan tahsisi bekliyoruz. TODAM’ı iyileştirme çabaları var, yeni birim olarak da halk oyunu ya da tiyatro grubu oluşturmak istiyoruz, ODTÜ’lü gençlerle ortak yürütmeyi planlıyoruz.
Dilek YEĞİN: Mahalle meclisi ve forumlar, Yüzüncü Yıl İnisiyatifi gibi katılımcı organlarla çalışmaya nasıl bakıyorsunuz?
Ayşegül EMEKÇİ: Yüzüncü Yıl İnisiyatifi’yle paslaşarak yaptığımız çalışmalar var. Özellikle mahalle bostanı gibi çevresel olaylarda tam destek veriyoruz, bostanın kurulma sürecinde de beraberdik. Çocukların toprakla iç içe olması, insanların hasat toplarken komşuluk ilişkilerinin gelişmesi güzel. Kadına şiddet gibi ya da siyasi gündemle ilgili etkinliklerinde de ortak çalışmalarımız var. Otobüslerle ilgili olan eylemde beraberdik, Ankara Ulaşım Dayanışması da vardı. Bu mahallede olan her grup mahallenin çıkarına ne yapacaksa destek vereceğiz, onların da desteğini bekliyoruz.
Dilek YEĞİN: Çoğu kişiye göre muallâkta olan bir kentsel dönüşüm meselesi var. Konu hakkındaki bilgilerinizi alabilir miyiz?
Ayşegül EMEKÇİ: Öncelikle Ayşegül Emekçi olarak kentsel dönüşüme karşıyım çünkü genelde hak sahipleri değil getirim sahipleri bu işin kaymağını yiyor. Ancak hak sahiplerinin daha iyi evlerde oturma istekleri olacaktır. Yine de çoğunluk kararı olmadan rantın üstten gelerek bir erk kurarak bir kentsel dönüşüm oluşturmasına mahalleliyle elbette karşı duracağız. Eğer mahalle sakinleri firmalarla anlaşırlar da haklarını elde edebilecek şekilde istiyoruz derlerse karşı duramam, her şekilde mahallemin yanındayım.
Dilek YEĞİN: Durum ne aşamada, firmalar mahalleliyle görüşmeye başlamış mı?
Ayşegül EMEKÇİ: Onlarca firma şu anda mahallede ancak mahallenin haklarını elde etme yönündeki direnmeleri büyük firmaları bile şu anda yıldırdı. Çünkü bölge bölge bir yapılaşma var, her bölge farklı şekilde daire bazında bir geri dönüş istiyor, hiçbir firma başarılı olamadı. Fakat her firmanın bana tek söylediği -tehdidin arkasından- “Biz girmezsek TOKİ girecek”. 1 yıla kadar da bunun olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Dilek YEĞİN: Sokak hayvanları son zamanlarda artıyor ve bazıları saldırganlaşmaya başladı, bununla ilgili ne yapacaksınız?
Ayşegül EMEKÇİ: Ankara’daki sokak hayvanları farklı ilçelerden de toplanıp özellikle Birlik Mahallesi, Sancak Mahallesi, İşçi Blokları, Çiğdem, ODTÜ civarına bırakılıyor dolayısıyla bu bölgede sirkülâsyon inanılmaz. Mahallenin kendi hayvanlarında sıkıntı yok ancak bunlar bir de bölge kavgaları yarattıkları için de saldırganlaşabiliyor. Bizim yapmak istediğimiz de saldırgan olanların ayrıştırılıp barınağa gönderilmesi ama geri kalanların aşılı, tasmalı ve kısırlaştırılmış halde sosyal hayatın bir parçası olması.
Dilek YEĞİN: Özellikle geçen yıl hırsızlık, tacizler yoğun olarak yaşandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ayşegül EMEKÇİ: Gözlemlerime göre mahallede bir şeyler karıştırılmaya çalışılıyorsa huzur bozulsun ve insanlar buradan gitmek istesin diye. Çünkü bir bölgede yoğun asayiş sorunları varsa ve o bölge ondan yılmıyorsa ve bitiyorsa sebebi vardır. Karakolun söylediği de aynı, hırsızlar genelde bölgenin insanlarıdır ama bu hırsızlar burayı tanımıyor. Bir yerden başlıyor öbür taraftan çıkıyorlar. Çoğu 100. Yıl Evleri gibi grupları da takip ediyor, 1538’de bir sıkıntı varsa 1523’e kayıyor, olmadı 1540’a dadanıyor. Bir ay boyunca oldu ve durdu, normal boyutlara indi. Sokak hayvanları hırsızlık yapılan bölgelerde yoğun olduğundan da pek giremiyorlar. Hayvanlar bir şekilde bize yardım ediyor, kolluk kuvvetleri değil hayvanlar asayişi sağlıyor.
Dilek YEĞİN: Yapımı sırasında mahalleyi özellikle ulaşım ve mahalle kavramı açısından olumsuz etkileyeceği konusunda büyük tartışmalar yaşanan Malazgirt Bulvarı sonrası ne gibi farklılıklar oldu?
Ayşegül EMEKÇİ:  Mahalleden 8 şeritli yol geçirilip Taurus’un önünde veya giriş çıkış noktalarında 2 şeride düşerse elbette trafik yoğunlaşır. 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesi, daha önce bu kadar yoğun trafik yaşamamış bir bölge. Ama şimdi bu şirin mahallede artık egzoz dumanı, gürültü var; yayalar sokaktan çekildi. 
Bu tacizdir!..
30 sene önceki projeleri normalmiş gibi getirip mahalleleri ayırmak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi kilit noktalarda yerleşim alanlarını bölmeye çalışmak aslında insanları yakınlaştırıyor. ODTÜ’deki Mimarlık Çalıştayı’na katıldım, oradakilerin hayata bakışı çok farklı, Facebook’ta yayınladığımızda insanlar “Burada ne yapılmak isteniyor, ODTÜ nasıl bir fayda sağlayacak?” diye sorguladılar. İnsanlar daha dikkatli, mahalleli komşusunu daha iyi tanımaya başladı. 
Dağıtmak isterken birleştirdiler. 
Keşke ağaçlar bayramda öğrenciler yokken kesilmeseydi o zaman direniş Ankara’ya yayılabilirdi. Bunu Gezi’nin acı kayıplarına, insanların çok ezilmesine de bağlıyorum. Ankara insanı daha farklı İstanbul’a ya da Antakya’ya bakıldığında. Direnişçi ruh daha zayıf. Çiğdem ve İşçi Blokları nasıl olsa yanımızda ODTÜ var diye düşünmesin. Onlar olmasa da haksızlığa direniş her yerde olmalıydı. (By: Dilek Yeğin - 1 Mayıs 2015 - 0 130)

14 Nisan 2015 Salı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, ANKARA ŞUBESİ: "100. YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ İÇİN DÜŞÜNÜLEN DÖNÜŞÜM PLÂNI HAKKINDA TARTIŞMA; DUYURU VE ÇAĞRI..."
MERHABA DOSTLAR, KOMŞULAR... 

70’lerin başında ODTÜ’nün bitişiğindeki boş araziye emekçiler için oturtulmuş bir sosyal konut alanıdır 100.Yıl. O zamanlar değersiz olduğu için emekçilere layık görülmüş bu boz alana binlerce mütevazı kooperatif konutu yapılmış ve yıllarca doğru dürüst altyapı, ulaşım hizmeti verilmeden öylece bırakılmıştı. Zar zor ev sahibi olabilmiş biz mahalle halkı bu bakımsızlığa inat 100.Yıl’ı yemyeşil bir mahalle haline getirmeyi başardık.
Kendi halinde bir mahalleyken yıllar içinde çehresi değişti mahallemizin. 100.Yıl’ın yanı başında Çukurambar cam kulelerle dolarken, mahalledeki boş arsalara lüks konutlar yapılmaya başlandı. Buralara hali vakti yerinde insanlar taşındı. Çevresini alışveriş merkezleri sarmaya, rezidanslar boy atmaya başladı. Zamanla el değiştiren, gittikçe eskiyen kooperatif binaları yeni yoksullara mesken oldu. Bu emektar evlerin ideal kiracıları yürüme mesafesindeki ODTÜ’nün öğrencileriydi. Mahallemiz memleketin dört bir yanından Ankara’ya üniversite okumak için gelen öğrencilerin umudu olmuştu. İşçi Blokları esnafından memuruna, öğrencisinden emeklisine kadar herkesin tanış olduğu, bu sosyokültürel çeşitliliğiyle kendi mahalle kültürünü geliştiren, sokakta birbiriyle dayanışan sıcak bir mahalle olarak yaşadı.
BİRİLERİ DÖNÜŞÜMDEN SÖZ EDİYOR!..
Pek çoğumuzun ucuz olduğu için gelip yerleştiğimiz mahallemiz artık Ankara konut piyasasının hayli ilgisini çekiyor. Çünkü biliyoruz ki binalarımız eskidi, bir yenilenmeye ihtiyaç var. Her mahalleli daha iyi koşullardaki evlerde yaşamayı hak ediyor ama nasıl? Hepimizin bildiği gibi son birkaç yıldır mahallemizde müteahhitler dolaşıyor, evlerimizi “dönüştürmekten” söz ediyorlar. Peki, nedir bu dönüşüm? Neyi dönüştürmeyi amaçlamaktadır? Mahallemizi Çukurambar’ın devamı olarak mı dönüştürecek? Evler azıcık genişleyecek diye sosyal yaşamlarımız, mahalle ilişkilerimiz daralacak mı? Güvenli, huzurlu, emeğimizle büyüttüğümüz bahçelerimiz yerli yerinde kalarak mı dönüşecek? Şu an mahallemizde yaşayanlarla birlikte mi yapılacak bu dönüşüm? Bize sunulanların dışında seçenekler yok mudur? Bunlar ve benzeri bir takım sorular dönmekte kafamızın içinde.
OTURUP KONUŞMALI, TARTIŞMALI VE EN DOĞRU KARARI VERMELİYİZ
Konuşmaya, tartışmaya, öğrenmeye ve derdimizi anlatmaya ihtiyacımız var. Konuyu yalan yanlış bilgilerle aklımızı karıştıran şirket danışmanı ve rantçı kişilerle değil de halkın yanında olan halkı savunan uzmanlarla konuşup bizim için en iyi çözümü hep birlikte bulmaya ihtiyacımız var. Şehir Plancıları Odası’ndan uzmanlarla 18 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceğimiz toplantıya sen de gel, beraber konuşalım.

Ankara İli, Çankaya İlçesi_Balgat 100. Yıl İşçi Mahallesi Halkı & Şehir Plâncıları Odası
YER: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri, TARİH: 18 Nisan Cumartesi, Saat: 13.00