4 Haziran 2014 Çarşamba

T.C. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. KURUL; İtirazın reddine ilişkin karar ve nihai duruşmaya davet...

T.C.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1. KURUL
Y.D. İtiraz No: 2014/2799
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVALI): ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
VEKİLİ: AV. CANAN IŞIK- Aynı Yerde
KARŞITARAFLAR (DAVACI): 1- BİRSEL ÜSTEL, 2- İSMAİL AKPINAR, 3- MEHMET BİLGİÇ
VEKİLİ: AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcunun Sokak 54/8 - Gaziosmanpaşa/ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakursunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14.12.2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 14.12.2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının; daha önce Mahkemelerce yaptırılan bilirkişi incelmesi neticesinde hazırlanan raporlarda yapılan plan değişikliğinin kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunun ortaya konulduğu, alana ve kişiye özel uygulama yapıldığı, donatı dengesini bozduğu, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönünde Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/03/2014 gün ve E:2013/626 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.
TÜRKMİLLETİ ADINA
Karar veren ANKARA Bölge İdare Mahkemesi 1. Kuruluncadava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca REDDİNE, 05/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan: ESAT TOKLU,  33839
Üye: ÖMER KÖROĞLU, 32664
Üye: NURTEN ÇOLAKOĞLU, 33590
***
ÖNEMLİ DUYURU VE DURUŞMAYA DAVET: 
17. İdare Mahkemesinde (muhtemel) "son karar duruşması" 26 Haziran 2014 - Perşembe günü, Saat. 11.00'de yapılacaktır. İsteyen Mahalle Sakinleri ve Birlik Parkı Sevdalıları duruşmaya katılabilirler.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder