31 Aralık 2014 Çarşamba

100. YIL BİRLİK PARKI, BİRLİK PLÂTFORMU; Plan davamızda Mahkemece verilen YD kararına belediye tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir, bilgilerinize sunarım... Avukat Emre Baturay ALTINOK

T. C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO       : 2013/626
KARAR NO   : 2014/1416
DAVACILAR: 1- BİRSEL ÜSTEL    2- İSMAİL AKPINAR           3- MEHMET BİLGİÇ
VEKİLİ           : AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcu Sokak 54/8 - Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA
DAVALI         : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA
VEKİLİ           : AV. CANDAN IŞIK (Aynı Yerde)
DAVANIN ÖZETİ: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının; daha önce Mahkemelerce yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan raporlarda; yapılan plan değişikliğinin kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunun ortaya konulduğu, alana ve kişiye özel uygulama yapıldığı, donatı dengesini bozduğu, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılmadığı, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemin söz konusu olmadığı, esasa ilişkin olarak ise, dava konusu işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olarak tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA: Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belirlenerek taraflara duyurulan 04/11/2014 tarihinde sadece davacılar vekili Av. Hilal Berber'in geldiği görülerek duruşmaya başlandı, usulüne uygun olarak söz verilip dinlenildikten sonra duruşmaya son verilip, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;
Dava, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakursunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı
taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre
düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır, şeklinde tanımlanmış iken; uygulama imar planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmıştır.
3194 Sayılı Yasa'nın 8. maddesinde; planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına
ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan maddenin (b) bendinde; imar planlarının, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geleceği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de maddede açıklanan usullere tabi olacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 3194 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe konulan Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmeliğin 3/6. maddesinde, plan değişikliği kavramı, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin müteakip maddelerinde; imar planları ve yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağı düzenlenmiş, yönetmeliğin 27.maddesinde ise, imar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılmayacağı, zorunlu hallerde böyle bir değişiklilik yapılabilmesi için de.... İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği, hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar'da bulunan
7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlara yönelik olarak "ticari rekreasyon alanına"
dönüştürülmesi ile ilgili olarak imar planı değişiklikleri yapıldığı, anılan imar planı
değişikliklerine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararını onaylanarak yürürlüğe girmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümünün teknik incelemeyi gerektirmesi nedeniyle uyuşmazlık konusu
imar plan tadilatlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş olup, naip üye tarafından re’sen seçilen bilirkişiler şehir plancısı Doç. Dr. Bilge Armatlı Köroğlu,Yrd. Doç. Dr. Demet Erol ve Öğretim Görevlisi Namık Gazioğlu'nun katılımıyla 27/12/2013 tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporun 21/02/2014 gününde Mahkememize sunulduğu görülmektedir.
Bilirkişi raporunda özetle; uyuşmazlık konusu Karakusunlar Kd. 7490 ve 7492 nolu
parsellere ilişkin ilk imar planlarının İmar ve İskan Bakanlığınca 28/01/1982 tarihinde onaylandığı ve "Yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik alt yapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilmez" şeklinde plan notu düzenlendiği,anılan 1982 onaylı imar planına dayalı olarak 74950 nolu parselasyon planı hazırlandığı ve 7490 nolu taşınmazdan 109.339,80 m2 yüzölçümünden 16.084 m2 düzenleme ortaklık payı (D.O.P) ve 34.710 m2'si bedelsiz terk olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan 58.545 m2'de imar hakkı kullanılmak üzere değişik ada/parsellerde tahsis edildiği, diğer 7492 nolu taşınmazın 130.946,80 m2 yüzölçümünden ayrı parselasyon planı (74950) ile 20.856,80 m2 düzenleme ortaklık payı (D.O.P) ve 40.381 m2'si bedelsiz terk olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan 69.709 m2'si de yine imar hakkı kullanılmak üzere değişik ada/parsellerde tahsis edildiği, dolayısıyla Karakusunlar Kd. 7490 ve 7492 nolu parsellerde hazırlanan 1982 onaylı imar planı ile düzenlenen plan notu ve 74950 nolu parselasyon planı uyarınca düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak ayrılan toplam (16.084.00 + 20.856,80)= 36.940,80 m2 alan ile bedelsiz terk olarak ayrılan toplam (34.710 + 58.545)= 93.255,00 m2 alanın toplamını oluşturan 130.195,80 m2'lik alanda planlama sahasında yaşaması öngörülen nüfusa
hizmet etmek üzere imar mevzuatında öngörülen standartlar dikkate alınarak ayrılmış sosyal donatı alanları karşılığı olduğu, ancak 1982 onaylı imar planı sırasında yürürlükteki imar mevzuatına göre sosyal donatılara ayrılan toplam 130.195,80 m2 alanın tamamının düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak kamuya kazandırılamadığı için düzenlenen plan notu ile bir kısmının ilgili mülkiyet sahiplerinin bedelsiz terki ile gerçekleştirilmesinin öngörülüğü, dava dosyasmdaki bilgi ve belgelere göre 1982 yılındaki yasal mevzuata göre düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak alınamayan 7490 nolu parselden 26.472 m2 ile diğer 7492 nolu parselden 30.797 m2 olmak üzere toplam 57.269 m2 alanın terk edilmediğinin anlaşıldığı, diğer taraftan 1982 onaylı planda yoğun-çok katlı konutlarla birlikte alanın orta bölümüne karşılık gelecek ve boydan boya uzanacak şekilde yeşil alan kuşağı ayrılmış ve bölgede yaşayacak nüfusun açık ve yeşil alan ihtiyacı karşılandığı, planda ayrılmış olan konut parsellerinde yapılaşma gerçekleştirildiği gibi ayrılan park vb. donatıların kullanımına ilişkin düzenlemelerde yapıldığı, uyuşmazlık konusu park alanı da bölgede yaşayacak nüfusun açık ve yeşil alan ihtiyacını karşılamak amaçlı ayrılmakla birlikte plan notuna göre kamuya kazandırılmadığı gibi imar mevzuatındaki diğer uygulama araçları ile de mülkiyet sorunu çözülmeden bölgedeki yapılaşmaların tamamlanması ve iskan edilmesi ile birlikte zaman, emek ve
kamu kaynağı harcanarak gerçekleştirildiği ve peyzaj düzenlemeleri ile de bölge sakinleri tarafından yoğun şekilde kullanılan bölgeye değer katan niteliğe dönüştüğü,dava konusu alandaki yapılaşmaların tamamlanması ve 1982 onaylı plandaki bedelsiz terke ilişkin plan notuna göre işlem yapılmadan özel mülkiyetin devam ettiği bir alanda Birlik parkının gerçekleştirilmesi üzerine kamulaştırmasız el atma davaları açılmış ve belirtilen yüksek kamulaştırma bedelleri ortaya çıktığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi de yüksek kamulaştırma bedelinin ödenemeyeceğini gerekçe göstererek anılan park alanında mülkiyeti bulunan hak sahiplerine imar hakkı tanınması öngörülerek 17.06.2011 tarih 1791 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile "ticari rekreasyon" alanına ayrılan kısımda E:0.15-2 katlı yapılaşma haklarının belirlendiği ve 27444, 27446, 16150 adalar ve çevresinde gerekli düzenlemeler yapılması öngörüldüğü, maliklerin askı süresinde yaptıkları itiraz üzerine 29.11.2011 tarih 3438 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile yaklaşık 16.000 m2 yüzölçümlü "park" alanının "konut + ticaret" kullanımına dönüştürüldüğü, dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plani Değişikliği ile 14/12/2012 giin 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği ile de 7490 ve 7492 nolu taşınmazlardaki kamulaştırılmış hissenin %40 oranında yasal terkinden sonra geriye kalan 28.535 m2 alanda E:0.15-H:2 kat yapılaşma hakları ile "Ticari Rekreasyon Alanı" kullanımı belirlendiği ve 17.06.2011/1791 sayılı karara benzer kararla yapılaşmaya açıldığı, 3194 sayılı Imar Kanunu uyarınca yürürlüğe konan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde "Plan Değişikliği: (Değişik:RG-17/3/2001-24345) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir." şeklinde tanımlandığı, anılan düzenleme ile plan değişikliklerinde planların bütünlüğünü, devamlılığını, ana kararlarını ve donatı dengesinin korunmasi ile her istendiginde değiştirilmemesi için gerekli şartlara yer verildiği, uyuşmazlık konusu alanda yaşayacak nüfus esas alınarak imar mevzuatında belirlenen standartları sağlamak üzere ayrılmış park alanının kaldırılması
ve başka bir fonksiyona dönüştürülebilmesi için plan değişikliği tanımının içeriğinde belirtildiği üzere öncelikle kamu yararının gerektirdiği bir zorunluluğun bulunması, plan ana kararlarını ve sosyal-teknik donatı dengesini bozmayacak nitelikte olması, şehircilik ilkeleri ile bilimsel-nesnel gerekçelere dayanması gerektiği, dava konusu plan değişikliği ile oluşmuş "Park" alanının "Ticari Rekreasyon" alanına dönüştürülürken bireysel mülkiyet hakları öne çıkarılarak plan bütünlüğü ve devamlılığı gözetilmediği gibi yakın çevrede yaşayanlarca yoğun olarak kullanılan "park" alanı azaltılarak kamu yararının da zedelendiği, ayrıca 1982 onaylı planlamaya konu 7490 ve 7492 nolu taşınmazlardaki bir kısım mülkiyet sahibinin elde ettikleri imar hakları karşılığında bedelsiz terklerini yaptığı, ayrı plan notuna göre bedelsiz terk yapmayan mülkiyet sahipleri de imar haklarını kullanmış ve daha sonra da bir kısmının hisselerini sattıkları dikkate alındığında bedelsiz terk yapanlarla eşitsizlik ortaya çıktığı, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde imar planı ile bölgede yaşayacak nüfus dikkate alınarak umumi hizmet alanı olarak kamu kullanımı için ayrılmış, zaman, emek ile kamu kaynağı harcanarak gerçekleştirilmiş ve peyzaj düzenlemesi yapılarak yakın çevrede yaşayanlarca yoğun şekilde kullanılan "Park alanı (Birlik parki)"nın yaklaşık 30 yıldan
sonra küçültülmesi veya kaldırılarak farklı bir fonksiyona dönüştürülmesi yüksek kamulaştırma bedeli veya mülkiyet sorunu yaklaşımına dayandırılması plan bütünlüğünü ve devamlılığını olumsuz etkileyeceği gibi benzer şekilde bu tür plan değişikliklerinin yapılmasının onü de açılacağı, diğer taraftan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27 inci maddesinde; "- İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadikça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir........" dendiği, sözkonusu bu hükme göre plan kararları ile belirlenmiş bir sosyal-teknik altyapı alanının kaldırılması için öncelikle bir zorunluluğun bulunması ile kamu yararına dayandırılmasının yanında bölgede eşdeğer alanın da ayrılması gerektiği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14/12/2012 gün 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile "Ticari
Rekreasyon Alanı"na dönüştürülmesi gerekçesinin yüksek kamulaştırma bedelinden kurtulmak amacı taşısa da, imar mevzuatı açısından bu hususun zorunluluk olmadığı, Yönetmeliğin 27 inci maddesinde sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine ilişkin plan değişikliklerinde ilgili yatırımcı kuruluşun görüşünün alınması ile bölge içinde sosyal altyapı alanına eşdeğer bir alanın ayrılarak aynı nitelikte hizmet vermesinin gerekli olduğu, ilgili yatırımcı kuruluşun "Park" alanlarında davalı Büyükşehir Belediyesi olduğu dikkate alındığında eşdeğer alanın bölge içinde karşılanmasının gerekli olduğu, Birlik parkının hizmet verdiği yoğun-çok katlı meskun alanına dönüşen yakın çevrede imar planlarıyla öngörülen yapılaşmalar büyük ölçüde tamamlandığı gibi kaldırılan "Park" alanım büyüklüğünde bölgede eşdeğer boş alan da bulunmadığı halde ilgili meclis kararları ile plan değişikliği paftalarında azaltılan yeşil alana karşılık eşdeğer alan ayrılmadığı, dolayısıyla onaylı imar planı ve parselasyon planıyla ayrılan ve ilgili plan notuna rağmen bedelsiz terk yaptırılmadan yapılaşmaların tamamlanmasındaki sorumlulukların bölgede yaşayan ve alandan faydalananlara çıkartılmasında, ayrıca kamu kaynağı ile emek ve zaman harcanarak oluşturulan "Park" alanının dava konusu plan değişikliğiyle sosyal donatı alanından çıkartılmasında mülkiyet sorununun zorunluluk olarak
gösterilemeyeceği gibi aynı meclis kararında aynı büyüklükte ve bölgeye hizmet edecek eşdeğer alanın ayrılmamış olması nedeniyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına, bölge şartlarına ve kamu yararına aykırılık taşıdığı,ayrıca Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinde; "- İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlannin değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:
1- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır....." hükmünün bulunduğu, dava konusu Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14/12/2012 gün 2207 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile de kamulaştırılması gereken toplam 47.559 m2 şahıs mülkiyetinden %40'ının yasal terkinden sonra geriye kalacak 28.535 m2 alanda yapılaşma hakları Emsal=0.15-H:2 kat olarak belirlendiği ve "Ticari Rekreasyon Alanları" olarak tanımlandığı, her ne kadar "Ticari Rekreasyon Alanı" kullanımlı alanlarda "Konut" alanlarındaki gibi kalıcı nüfus oluşmayacağı düşünülmekle birlikte ticaret hacminin getirdiği insan ve araç yoğunluğunun mevcut ve gelecekteki ulaşım sistemine olan etkilerinin yanında müşteri potansiyelinin kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve trafo gibi teknik altyapıya yük getireceği ve bölgede otopark sorunlarının yaşanmasına neden olacağı, dolayısıyla plan değişikliği ile öngörülen E=0.15-Hmax= 2 kat yapılaşma hakları ile "Ticari Rekreasyon Alanı" kullanımına dönüştürülmesi kentsel açık alan özelliği ortadan kaldırıldığı, donatı dengesini olumsuz etkileneceği gibi bölgedeki teknik altyapıda da sorunlar yaşanacağından imar mevzuatına aykırılık taşıdığı,3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alınarak hazırlanan imar planlarında, bireyin ve toplumun aktif ve pasif rekreasyonel ihtiyaçları olan eğlenme, dinlenme, görme, spor etkinlikleri gibi sağlıklı çevre ve sağlıklı yaşam için açık yeşil alanların düzenlenmesi gerektiği, açık yeşil alanlar, insan ile doğa
arasındaki ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir işlevi olduğundan, şehircilik ve planlama eyleminde nüfusun; yoğunlaşmasına paralel olarak yeşil donatı kullanımlarının nitelik ve nicelikleri artırılarak kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yerine bu alanların azaltılması kamu yararlı olmadığı, ayrıca park ve açık yeşil alanlar çevredeki konutlarda yaşayanların buluşma ve sosyalleşme alanları olduğu gibi farklı yaş gruplarından insanlarda farklı amaçlarla park ve yeşil alanları kullanabilmekte olduğu, doğrudan toplumun yararlanmasına açık olan, kentsel estetik oluşturan ve genellikle açık ve boş olan yeşil alan ve parklar; yararlanmak için bir bedel ödemek gerekmediği için de kamu yararının yüksek olduğu kentsel ortak alanlar olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10 ve 18 inci maddelerinde sosyal ve teknik donatı alanlarının kamuya kazandırılması yönünde düzenlemeler bulunduğu, yukarıda belirtilen aykırılık ve olumsuzlukların yanında imar planlarının uygulanmasında en önemli aracın parselasyon planı düzenlemesi olmasına
rağmen parselasyon planı hazırlandığı halde plan notlarına uygun işlem yapılmadığından donatı alanlarının bir kısmı kamuya kazandırılmadığı, ayrıca İmar Kanunu'nun 10 uncu maddesine göre imar programı ile anılan sorun giderilmemiş ve donatıların kamuya kazandırılmasında en son başvurulması gereken kamulaştırma seçeneğinde de aradan geçen zamana bağlı olarak kamulaştırma bedellerinin arttığı, uyuşmazlık konusunun çözümünde maliklere imar hakkı tanınması bu aşamada zorunlu gibi görülse de yapılaşmış ve nüfusu yoğun bir bölgede donatı alanlarının azaltılması veya kaldırılması yerine imar hakkının takas vb. araçlarla yapılmasının uygun olduğu, dava konusu imar planı değişiklikleri ile ise bölgeye değer katan niteliğe dönüşmüş yeşil alanın yapılaşmaya açılarak çözümün amaçlanması şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararına ve bölge şartlarına uygun olmadığı, sonuç olarak; Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7940 ve 7942 nolu parsellerde Birlik Mahallesi Parkı olarak bilinen park alanında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı" içinde kalan alanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2012 gün 2205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14/12/2012 gün 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri,
planlama esasları, bölge ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş
bildirilmiştir.
Anılan bilirkişi raporuna davalı idare tarafından itiraz edilmiş ise de, bilirkişi raporu, usul ve
esas bakımından hükme esas alınabilecek nitelikte görülüp davalı idare tarafından yapılan itiraz yerinde görülmemiştir.
Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte
değerlendirilmesinden; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar 7490 ve 7492 kadastral parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2207 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararında ve bu imar planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin 14/12/2012 tarih ve 2205 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 2.383,15 TL
yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.500,00 TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan keşif ve bilirkişi inceleme giderinin istemi halinde davacıya iadesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 05/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan                                    Üye                                         Üye
NAZMİYE KILIÇ                  DERYA B. MELİKOĞLU       SUAT ZARARSIZ                   
32651                                     101143                                   119363

YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı: 24,30 TL
Karar Harcı: 24,30 TL
Y.D. Harcı: 40,00 TL
Vekalet Harcı: 3,75 TL
Keşif Harcı: 170,80 TL
Keş. ve BK İn G: 1.980,00 TL
Posta Gideri: 140,00 TL
TOPLAM: 2.383,15 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder