3 Eylül 2012 Pazartesi

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRLİK PARKI HALKINDIR YOK EDİLEMEZ!
BASIN AÇIKLAMASI
Yayına Giriş Tarihi: 19.03.2012 - Güncellenme Zamanı: 20.03.2012 17:51:33
Yayınlayan Birim: ANKARA
***
 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ‘NDEN BASINA VE KAMUOYUNA
100.Yıl İşçi Bloklarının İmar Planı, 1982 yılında İmar ve İskan Bakanlığı‘nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan doğrultusunda, yasa gereği kamuya terk edilmesi gereken Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamındaki açık ve yeşil alanların, kamusal tesis alanlarının bedelsiz olarak kamuya terk edilmesi plan notları ile düzenlenmiştir.
Belediyelerin ihmali ve göz yumması sonucunda; "yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğitim ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı gerçekleşmeden iskan izni verilemez" biçimindeki düzenleme tam olarak yerine getirilmemiş, kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken alanlar, bölgenin yapılaşması tamamlanmasına, iskan ruhsatları verilmesine rağmen şahıs mülkü olarak tutulmuştur. Dolayısıyla, plan notu gereğince kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken ‘‘Kamusal Kullanım Alanları‘‘nın şahısların mülkiyetinde kalması, geçen zaman içinde bu alanların kamulaştırılmasına ilişkin de çalışma yapılmaması nedeniyle, bu alanlarda kalan kadastro parsellerinde yapılaşma talebinin oluşması gündeme getirilmiştir.
İmar Planlarının hazırlanış süreçlerinde, planlama alanına ilişkin, sosyal, demografik, doğal, bilimsel ve teknik verilerin değerlendirilmesi sonucunda, planlama alanlarının kullanım kararları, yapılaşma koşulları, sosyal ve teknik donatı alanları, türleri ve büyüklükleri, ihtiyaç duyulan açık ve yeşil alanlar belirlenir. Bu anlamda İmar Yasası ve ilgili Yönetmeliklerinde, imar planları yapım süreçlerinde kamuya ayrılacak alanlara ilişkin herhangi bir kısıt koyulmamış, yapılan planlama sonucunda kamuya terki gereken alanların toplam alanın % 40‘ını aşması durumunda aradaki farkın kamulaştırılması öngörülmüştür.
100. Yıl İşçi Blokları çevresinde de planlama süreci tamamlanmış, kullanım kararları ve yoğunlukları, yaşayacak nüfusa göre kamuya ayrılması gereken alanlar planlarda belirlenmiştir. Bu planlar gereğince, "Birlik Parkı" alanı da kamuya kazandırılması zorunlu olan bir alan niteliği taşımaktadır. Bu alanda var olan ve zaman içinde el değiştirmesine de göz yumulmuş olan parsellere yönelik, bilimsel, etik ve hukuksal olarak tartışmalı biçimde plan değişikliği yapılarak yeni yapılaşma hakları tanımlanmıştır.
Belediyelerin imar planlarında tanımlanan notlara aykırı uygulamaya göz yummuş olması ve üzerine düşen görevi zamanında yapmaması nedeniyle, mülkiyet sahipleri açısından oluşan kişisel hak kaybı, mahallede yaşayanların yeşil alan kullanım hakkını elinden alarak düzeltilemez.
‘‘Birlik Parkı‘‘ alanında, Ankara Büyükşehir Belediyesi "kişisel hakları korumak" adına toplumun genel haklarını yok sayan uygulamalarla alanı yapılaşmaya açmaya çalışmaktadır. Belediyelerin kendi ihmal ve hatalarının bedeli 100. Yıl halkına, Ankara halkına, topluma ödetilmeye çalışılmaktadır.
17.06.2011 tarihinde aldığı belediye meclis kararı ile ‘‘Birlik Parkı‘‘ alanını Ticari Rekreasyon alanına, yani özelleştirilmiş, kamuya açık olmayan ve yapılaşma içeren parklara dönüştürerek sorunu üzerinden atmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de; 29.11.2011 tarihli kararı ile de alanı 2,5 Emsalli Ticaret ve Konut alanı olarak planlayarak, aslen kamuya kazandırılması gereken yeşil alanda büyük ve haksız bir rant oluşturmaya çalışmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi benzer durumlarda sıkça yaptığı gibi, bir yandan karşılaştığı sorunun bedelini halka ödetmeye ve çocukların oyun alanını bozarak rant elde etmeye çalışmaktadır.
Şehir Plancıları Odası, Anayasadan ve TMMOB mevzuatından kaynaklanan yetkisi ve mesleki sorumlulukla kamu yararına açıkça aykırı bu uygulamaları yakından takip etmektedir. ‘‘Birlik Parkını‘‘ halktan kopartan ve özelleştirerek yapılaştırmaya çalışan ilk karar Odamız tarafından yargıya taşınmış olup dava sürmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynı alana ilişkin alınmış olan 29.11.2011 tarihli, bölgeyi konut ve ticaret yapılaşmasına açmayı ve çocukların oyun alanından, yaşlıların dinlenme parkından büyük rant elde etmeyi düşleyenlerin bu girişimi de Pazartesi günü yargıya taşınmış olacaktır. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası, yeşil alandan rant elde etmeye yönelik girişimlere, çocukların oyun alanlarından, yaşlıların dinlenme alanlarından rant elde etmeye yönelik hukuksuzluklara karşı, toplumun haklarını korumak için mücadelesini geçmişte olduğu gibi gelecekte de kararlı biçimde sürdürecektir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, usulsüz uygulamaları deşifre edildiği, rant aktarma girişimleri yargı kararlarıyla durdurulduğu için hırçınlaşan ve basın aracılığıyla hakaretler yağdıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı‘nı, kararın altına imza atan belediye yetkililerini ve meclis üyelerini hukuka ve kamu yararına uygun hareket etmeye, enerjilerini Birlik Parkı‘nı topluma kazandırmak için kullanmaya davet ediyoruz. 
***
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder